یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آب شور

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که از آب شور بسیار خورد، دلیل کند که عمرش کوتاه بود و معشیت وی بد.

در تعبیر خواب یوسفی آمده است:

زود در رنج مبتلا شود قید فرنگ پیش آید

قبلیآب شدن
بعدیآب کدر و کثیف