یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آب گل آلود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید.

لوک اویتنهاو می گوید :

آب گل آلود :ضرر

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است که لذت بردن از زندگی جای خود را به نومید شدن از زندگی خواهد داد .

2- اگر خواب ببینید در آبی گل آلود افتاده اید ، نشانه آن است که از نتایج اشتباهات خود رنج خواهید برد.

3- نوشیدن آب گل آلود در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری است.

قبلیآب گرم
بعدیآب متعفن