یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آتش بازی

لوک اویتنهاو می گوید :

تماشای آن :به جشنی دعوت خواهید شد
آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد

آنلی بیتون می گوید:

آتش بازى در خواب، علامت تندرستى و سلامتى است.

اگر دخترى در خواب بیند که آتش بازى مى‏کند، دلیل دیدن مکان‏ها دور مى‏باشد.

جی اچ میلر می گوید:

دیدن آتش دلیل فریب خوردن و ناامید شدن است.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک آتش بازی : یک بچه به زودی بدنیا می آید.

یک نمایش آتش بازی را تماشا میکنید : دیوانگیهای شما برایتان ایجاد دردسر میکند.

یک نمایش آتش بازی را تماشا میکنید : شادی

http://tabir.persiangig.com

قبلیآتش افروختن
بعدیآتش بس