شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آتش بس

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

آتشبس در خواب به ایمن شدن بعد از ترس، راحتی و استراحت بعد از خستگی تعبیر میشود.

قبلیآتش بازی
بعدیآتش پرست