یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آتش دان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن آتش دان به خواب بر دو وجه است:

اول: زن خادمه،

دوم: کنیزک.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آتش دان به خواب، زنی بود که خدمت خانه کند،

اگر آن آتش دان آهنین بود، دلیل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه بود

اگر آتش دان چوبین است، دلیل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه نبود و از اهل نفاق بود.

اگر آتش دان از گل است، دلیل کند که آن زن از اهل گردنکشان باشد، و از مشرکان نیز بود.

http://tabir.persiangig.com

قبلیآتش پرست
بعدیآتش دوزخ