پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱

آتش زنه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر ببیند نتوانست از آتش زنه آتش بیرون آورد دلیل بر این است که دنبال کسب مال می رود ولی موفق نمی شود

اگر بیند که از آتش زنه آتش بیرون می آورد دلیل بر اینکه ما حرام از طرف پادشاه حاصل کند یا به شغل او مشغول شود واز رشوه مال بدست آورد

اگر از آتش زنه آتش نتوانست افروخت دلیل کند که مال طلب کند ونیابد

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آتش زنه وسنگ آتش دان این هر دو انباز باشند که از ایشان یکی قوی ودلیر بود ودوم سخت دل بود واین هر دو مردمان را بر شرف و کارهای بزرگ در آورند

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که از آتش زنه آتش بیرون می آورد واز آن شمع یا چراغ برافروخت

اگر بیننده پادشاه است دلیل بر اینکه مردم از دانش او بهره یابند

اگر بازرگان بود دلیل کند که با مردم خیر و احسان کند

اگر درویش بود دلیل که مردم از سیرت وکردار وی منفعت یابند

http://tabir.persiangig.com

قبلیآتش دوزخ
بعدیآتش سوزی