یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آتش سوزی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده است ، نشانه آن است که با وقوع حادثهای شادمانی و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .

قبلیآتش زنه
بعدیآتش نشانی