شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آتش نشانی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آتش‏نشانى در خواب، به معنى این است که شما دچار دردسر بسیار بزرگى مى‏شوید.

قبلیآتش سوزی
بعدیآتشفشان