جمعه ، ۹ آبان ۱۳۹۹

آثار باستانی

لیلا برایت می گوید:

اگر آثار باستانى را در خواب ببینید، بدین معنى است که تا زمان زیادى شادى و خوشحالى براى شما به دست نخواهد آمد.

قبلیآتشفشان
بعدیآجان