چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

آخرین وداع

آنلی بیتون می گوید:

آخرین وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب، به معنى غم و غصه مى‏باشد.

قبلیآجر
بعدیآخور