چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

آدامس

اگر بیند آدامس می جود دلالت بر عصبانیت است.
اگر بیند آدامس به کسی داد دلالت بر عصبی کردن شخصی است.

در سر زمین رویاها آمده:

آدامس : شما آدامس دارید : شخصی شما را مثل سایه دنبال میکند.

شما آدامس میجوید : به دلایل بسیاری باید از بعضی کارهایتان پشیمان باشید .

قبلیآخور
بعدیآدرس