شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آدم ابوالبشر (ع)

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

هرکس آدمص را در خواب ببیند، اگر شایستگی داشته باشد، مسؤولیت بزرگی به او محول میشود؛ به دلیل این آیه: «انی جاعل فی الارض خلیفه»؛ یعنی، (من [آدم را] در زمین جانشین میگردانم.)و نیز، گفته شده است که هرکس آدمص را در خواب ببیند، برای مدتی فریب دشمنانش را میخورد، اما در نهایت از فریب آنان آگاه میشود.

قبلیآدرس
بعدیآدم حقه باز