چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

آدم حقه باز

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که با آدم حقه‏بازى هم سفر مى‏باشید، معنى آن این است که شما مى‏ترسید که در راه از بقیه عقب‏تر باشید. پس به راهتان ادامه دهید، اما با کمى احتیاط و مراقب باشید نقشه‏هایتان را با دقت بیشترى عملى کنید.

قبلیآدم ابوالبشر (ع)
بعدیآدم دزدی