یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آدم دزدی

در سر زمین رویاها آمده:

شما را دزدیده اند : یک تغییر ناگهانی در اطراف شما روی خواهد داد.

یک دختر را دزدیده اند : عشق شما فقط به ناکامی برمیخورد.

یک پسر را دزیده اند : یک مصیبت در پیش است.

آدم دزدها را دستگیر کرده اند : پول به دست شما خواهد رسید.

قبلیآدم حقه باز
بعدیآدم کشی