شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آدم کشی

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیدید به دست کسى کشته شده‏اید، معنى آن این است که عمرى طولانى و پر ثمر خواهید داشت.

قبلیآدم دزدی
بعدیآدم لاغر