سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آرام

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن دریایی آرام در خواب و نشانه پایان نومیدی است .

2ـ اگر خواب ببینید از دیدن دریایی آرام احساس آرامش می کنید ، نشانه آن است که زندگی طولانی و پر ثمری در پیش رو خواهید داشت .

قبلیآراستن
بعدیآرامش