چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

آرامش

در سر زمین رویاها آمده:

شما درآرامش هستید : بدبختی در کمین است.

شمااز دیگران میخواهید که آرام باشند : بسیار خشمگین خواهید شد .

اشخاصی که در جنگ هستند آرام میکنید : با دوستانتان درآرامش خواهید بود.

بچه ها را آرام میکنید : خوشبختی

از همسایه خود می خواهید که آرام باشد :آینده شما روشن خواهد بود.

قبلیآرام
بعدیآرایش کردن