شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آرد

اگر بیند آرد جو در دست دارد دلالت بر درستی دین است.
اگر بیند آرد گندم دارد دلالت بر معامله ای پرسود است.
اگر بیند که چون برف آرد از آسمان می بارد دلالت بر مال و منفعت بسیار است.
اگر بیند که آرد ارزان در دست دارد دلالت بر به دست آوردن مال نا چیزی است.
اگر بیند با مردی آرد فروش صحبت می کند دلالت بر دیدن مردی است که برای دین دنیا را می فروشد.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند که آرد چون برف از هوا می آید، دلیل است که به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آنجا که امید ندارد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آرد جو ، به تاویل درستی دین بود،

آرد گندم، مالی بود از تجار وبسیار فایده بود،

آرد کاورس مال اندک بود که حاصل شود.

جابر مغربی می گوید:

آرد فروش به خواب دیدن، مردی باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود.

لیلا برایت می گوید:

دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال که بى‏رنج بدو رسد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن آرد در خواب ، نشانه زندگی کردن با صرفه جویی و تنگدستی ، ولی همراه با شادمانی است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است ، نشانه آن است که به زودی با مردی ازدواج خواهد کرد ، و زندگی زناشویی او با سختیهای زیاد سپری خواهد شد . اما تحمل سختیها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود. 3ـ اگر خواب ببینید ، آرد خرید و فروش می کنید ، نشانه آن است که دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد .

در سر زمین رویاها آمده:

آرد میخرید : منفعت بزرگ مالی

شما آرد دارید : فراوانی

با آرد آشپزی میکنید : یک دوست را از دست میدهید.

آرد را میسوزانید: خطر درپیش است .

با آرد شیرنیی می پزید :یک زندگی خوشبخت در آینده

در قسمت آرد سازی کار می کنید : بی گدار به آب نزنید.

* دلیل است بر مال و نعمت حلال که بی رنج بدو رسد.

قبلیآرایشگر
بعدیآرد بیز