پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱

آرد بیز

اگر بیند آردبیز بزرگ دارد دلالت بر دوستی با خادم یا زن است.
حضرت صادق (ع) می فرماید دیدن آردبیز در خواب بر چند وجه است:
1- زن فضول 2- خادم 3- مردی صالح و نیکوکار.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

آرد بیز درخواب بر چهار وجه بود:

اول: مردی مصلح،

دوم: زنی فضول،

سوم: خادم،

چهارم: منفعت اندک.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

آرد بیز به خواب، مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آرد بیز به خواب زنی بود فضول، یا خادمی بود. اگر بیند که آرد بیز بزرگ نو فرا گرفت، یاکسی به وی داد، دلیل کند که زنی یاخادمی، چنانکه گفتیم، خدمتکار و دوست وی گردد

معبران در مورد این خواب گویند:

مردی مصلح که در خدمت او مقیم بود و دوست وی شود.

قبلیآرد
بعدیآرد غلات