سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آرد غلات

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیدید که مشغول خوردن آرد غلات مى‏باشید، بیانگر آن است که در زندگى، ثروت و مال و منال زیادى به دست خواهید آورید.

قبلیآرد بیز
بعدیآرزو