یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آزاد کردن

اگر بیند که آزاد شده است دلالت بر شفا یافتن است.
اگر بیند که او را آزاد کرده اند دلالت بر این است که توبه اش پذیرفته شده است.
اگر بیند که کسی او را آزاد کرده است دلالت بر دادن قرض است.
اگر بیند مردی پرهیزگار او را آزاد کرده دلالت بر بجای آوردن حج است.

قبلیآزاد شدن
بعدیآزار