شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آزار

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب کسی را آزار دهید ، نشانه آن است که دست به کاری ناپسند خواهید زد.

2ـ اگر خواب ببینید کسی شما را آزار می دهد ، علامت آن است که دشمنان شما را شکست خواهند داد.

در سر زمین رویاها آمده:

خودتان را آزار می دهید : عشق خود را بواسطه افکار پیچیده و مضطربتان از بین میبرید .

شمارا آزار می دهند : 1- خصومت در خانواده 2- خیانت

دیگران را آزار می دهند : شادی

حیوانات را آزار می دهند : ضرر بزرگ مالی

بستگانتان شما را آزار می دهند : ناکامی عشقی

بچه ها شما را آزار میدهند : شادی

دیگران بچه ها را آزار میدهند : خطر بزرگ

دوستان شما را آزار می دهند : دشمنان شما را شدیدا آزار خواهند داد .

یک سگ شما را آزار میدهد : درآمد خوبی خواهید داشت .

شما یک سگ را آزار میدهید : با دشمنانتان مشاجره و نزاع در پیش دارید .

http://tabir.persiangig.com

قبلیآزاد کردن
بعدیآزمایش