شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آزمایش

در سر زمین رویاها آمده:

قابلیت شما را آزمایش میکنند : اشیاء پر ارزش گمشده را پیدا می کنید.

یک دکتر روی شما آزمایش می کند : یک راز فاش خواهد شد.

وفاداری همکارتان را مورد آزمایش قرار میدهید : مراقب رقیب باشید.

دیگران از شما آزمایش میکنند : رنج و غم

قبلیآزار
بعدیآزمایشگاه