چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

آسایش و نعمت

آنلی بیتون می گوید:

اگر دیدید که به آسایش و ثروت رسیده‏اید، نشانگر آن است که شما در زندگى به کارهایى که دوست دارید و بسیار پر خطراند دست مى‏زنید و با مردى که بسیار شاد و سرزنده مى‏باشد، همنشین خواهید شد.

اگر زنى خواب ببیند که در رفاه و ثروت است، دلیل بر آن دارد که به لذت‏هاى زودگذر و بسیار ناپایدار دست مى‏یابد. ، این خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند.

قبلیآسانسور
بعدیآستانه