شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آستانه

اگر بیند آستانه خانه بر روی او ریخت دلالت بر هلاک شدن است.
اگر بیند از آستانه خانه آب زلال بیرون می آید دلالت بر مال و منفعت است.
اگر بیند آستانه خانه را عوض کرده دلالت بر طلاق همسر است.
اگر بیند آستانه خانه را نو کرد دلالت بر گرفتن همسر است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن آستانه در، درخواب به همسر مرد تعبیر میشود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که آستانه زیرین یا آستانه بالایین نو و بدل گردد، دلیل کند که زن را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد، و اگر بیند که آستانه بالایین را بکند، دلیل که خود هلاک کند و اگر دید که هر دو آستانه خویش را بکند وخراب کرد، دلیل کند که کدبانو و کدخدا هر دو هلاک گردند. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند که آستانه خانه وی بلند گردید، دلیل کند که بر قدر آن مال و نعمت و شرف و منزلت یابد، و اگر بیند که آستانه خانه او بیفتاد، دلیل که از شرف و منزلت بیفتد ونزد مردمان خوار گردد. اگر بیند که از آستانه خانه آب صافی چون باران همی بارید، دلیل که به قدر آن مال و نعمت یابد. اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم همی افتاد، دلیل که از پادشاه یا از بزرگی او را غم و اندوه رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که آستانه خانه بر وی بیفتاد و در زیر آن گرفتار گردید، دلیل کند که او را بیم و هلاک بود. اگر بیند که آستانه خانه او به رنگهای ملون و منقش بود، دلیل کند که به زینت و آرایش دنیا مشغول گردید.

لوک اویتنهاو می گوید :

آستانه در : شما خانه ای بنا خواهید کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می شود. اگر بیننده خواب ببیند که از سر در خانه اش آب باران فرو می ریزد به اندازه و مقدار آن آب که می چکد نعمت و رفاه نصیب اومی شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثیف باشد دچار غم می گردد و اگر متعفن باشد یک بیماری در انتظار او است. اگر بیننده خواب ببیند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ریخت به هیچ وجه خوب نیست و احتمال هلاک در بین است و بیننده خواب باید خویشتن را از خطرهایی که در کمین او نشسته اند حفظ کند.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

آستانه بالایین در خواب، کدخدای خانه بود، و آستانه زیرین، کدبانوی خانه.

اگر دید که آستانه بالایین دراو بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که کدخدای خانه بمیرد،

اگر کدخدای خانه بیند که آستانه زیرین خانه بیفتاد یا بسوخت، دلیل کند که کدبانوی خانه بمیرد.

قبلیآسایش و نعمت
بعدیآستری