پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱

آستری

در سر زمین رویاها آمده:

خواب پارچه آستری : شما بسیار خود پسند هستید .

آستر یک لباس را در می آورید : مراقب رقیب باشید .

آستر یک کت و شلوارمردانه را در می آورید : مشاجره و نزاع

پارچه آستری می خرید : یک ملاقات ناگهانی

قبلیآستانه
بعدیآستین