دوشنبه ، ۷ مهر ۱۳۹۹

آستین

لوک اویتنهاو می گوید :

بلند : افتخار
کوتاه : ضرر
گشاد : خشم

قبلیآستری
بعدیآسم