سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آسم

در سر زمین رویاها آمده:

خواب تنگی نفس : نقشه های شما به آن زودی که می خواستید عملی نخواهد شد .

شما آسم دارید : اگر به محل دیگری نقل مکان کنید دوباره بر خواهید گشت .

شما مرض آسم می گیرید : سود مالی

دیگران آسم دارند : ناکامی پشت ناکامی

قبلیآستین
بعدیآسمان