سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آسیاب کردن

در سر زمین رویاها آمده:

یک دستگاه آسیاب : پول فراوان

قهوه آسیاب می کنید : غم و دردسر در خانه

فلفل آسیاب می کنید : بیماری و غم

ذرت آسیاب می کنید : شانس

سنگهای رنگی آسیاب می کنید : امیدهایتان را از دست میدهید .

قبلیآسیاب بادی
بعدیآسیابان