سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آشامیدن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

آشامیدن مایعی ناشناخته یا آبی گوارا بر هدایت و علم، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که آبی گوارا و سرد مینوشد، پول حلالی به دست میآورد.

قبلیآسیب
بعدیآشپز