جمعه ، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

آشنا

آنلی بیتون می گوید:

ملاقات کردن یا صحبت با یک آشنا در یک مکان، دلیل بر آن دارد که خبرى خوب و خوشحال کننده به شما خواهد رسید.

قبلیآشفتن
بعدیآشیانه