یکشنبه ، ۳ بهمن ۱۴۰۰

آشپز

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن آشپز یا وسایل پخت غذا به آهنگ شادی و خوشی،تعبیر میشود.

قبلیآشامیدن
بعدیآشپزخانه