شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آشپزی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که با آتش،آشپزی میکرد و غذایش رانیز، به خوبی پخت، به مرادش برسد. اگر غذایش گوشت گوسفند بود، زندگی شرافتمند و خوشی خواهد داشت.

لوک اویتنهاو می گوید :

آشپزی : میهمانی شاد

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید گوشت می پزید ، علامت آن است که وظیفه ای دوست داشتنی به شما واگذار خواهد شد و دوستان بزودی به دیدار شما خواهند آمد.

لیلا برایت می گوید:

دیدن آشپز در خواب، علامت داشتن اوقات خوش است. اگر دیدید که آشپزى را اخراج مى‏کنید، بیانگر آن است که دزدها اموال شما را خواهند ربود. اگر خودتان آشپز بودید، بدانید که لحظات بسیار خوب را پیش‏رو خواهید داشت.

http://tabir.persiangig.com

قبلیآشپزخانه
بعدیآشتی