یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آفتاب

اگر بیند ستاره را در دست گرفته و همه جا تاریک شد دلالت بر مرگ است.
اگر بیند آفتاب با او سخن می گوید دلالت بر مقام و جاه و جلال است.
حضرت صادق (ع) می فرماید دیدن آفتاب در خواب بر چند وجه است:
1- عدل پادشاه 2- رئیس 3- سود و منفعت 4- کار نیکو

قبلیآغوش گرفتن
بعدیآفتاب پرست