شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آفتاب پرست

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن آفتابپرست بر وزیر پادشاه یا معاون او، دلالت دارد و نیز، بر مردی دلالت دارد که در انجام امور، سریع است و دچار شک و تردید نمیگردد. ممکن است دیدن آن به امتحان و آزمایش در دین و ایمان نیز، تعبیر شود.

قبلیآفتاب
بعدیآفتاب گردان