سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آقا

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب دیدید که یک آقاى متعهد هستید، تعبیرش آن است که باید نیش و کنایه و تحقیر اطرافیانتان را تحمل کرده و دم نزنید. اگر ببینید که کارفرما هستید، بیانگر آن است که درآمد کارى شما در سطح بسیار بالا و خوبى قرار خواهد گرفت.

قبلیآفریقا
بعدیآکروبات