پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱

آلات موسیقی

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانه دست یافتن به لذت موردنظر است.

2ـ دیدن آلات شکسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است که دوستانِ ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند.

3ـ اگر دختری خواب آلات شکسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانه آن است که نیرو و توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شکل دلخواه تغییر خواهد داد.

قبلیآگهی درگذشت
بعدیآلاچیق