سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آلبالو

اگر بیند آلبالوی شیرین می خورد دلالت بر خبر خوش است.
اگر بیند آلبالوی ترش می خورد دلالت بر اندوه است.
اگر بیند آلبالوی کال می خورد دلالت بر غم است.
اگر بیند آلبالوی زرد می خورد دلالت بر بیماری است.
اگر بیند آلبالوی قرمز و شیرین می خورد دلالت بر خیر و برکت است.

قبلیآلاچیق
بعدیآلبوم عکس