شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

آلبوم عکس

جی اچ میلر می گوید:

دیدن آلبوم عکس در خواب، بیانگر این است که شما بسیار خوشبخت خواهید شد و دوستان بسیار صمیمى پیدا خواهید کرد.

اگر زن جوانى در خواب مشغول تماشاى آلبوم عکس باشد، نشانه‏ى آن است که به زودى همسر و همدمى را که دلخواه او است به دست مى‏آورد. آمرزش

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن آلبوم عکس در خواب ، نشانه خوشبختی و یافتن دوستانی صمیمی است.

2ـ اگر زنی جوان خواب ببیند ، مشغول تماشای عکسهای آلبوم است ، نشانه آن است که به زودی همسری دلخواه خواهد یافت.

http://tabir.persiangig.com

قبلیآلبالو
بعدیآله