سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آماس

اگر بدن او آماس کند دلالت بر مال است.
اگر بیند تن او آماسش چرکین است دلالت بر مال فراوان است.
اگر بیند تن او آماس کرده و بدون درد است دلالت بر مال حرام است.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن آماس بر تن، پنج وجه بود.

اول: مالش زیاد گردد.

دوم: زنی با منفعت خواهد.

سوم: پسری برایش خواهد آمد.

چهارم: حاجتش روا گردد.

پنجم: ایمن گردد از غمها.

اگر همه تن خود راآماس بیند، دلیل که این پنج چیز که یاد کردیم او را حاصل گردد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن آماس درخواب، مال بود. اگر بیند که بر تن او آماس پدید آمده بود، دلیل کند که به قدر آن او را مالی حاصل گردد، خاصه چون که در آن آماس ریم بیند، که بسیار بود

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که بر تن او آماس بود، چنانکه او را رنج نماید، دلیل که به قدر آن مال حلال یابد. اگر آماس چنان نباشد که بدو رنج نماید، دلیل بر مال حرام کند.

قبلیآلومینیم
بعدیآمبولانس