پنج شنبه ، ۳ مهر ۱۳۹۹

آمبولانس

در سر زمین رویاها آمده:

یک آمبولانس در حال حمل مریض : تمام خواسته هایتان برآورده خواهند شد .

یک آمبولانس خالی : یک دوست را از دست میدهید.

قبلیآماس
بعدیآمپول