سه شنبه ، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

آمرزیده

آنلی بیتون می گوید:

اگر شخصى خواب ببیند آمرزیده شده است، بیانگر این است که انعام خوبى دریافت خواهد کرد.

قبلیآمپول
بعدیآمریکای شمالی