سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آمریکای شمالی

در سر زمین رویاها آمده:

شما خود را درآمریکای شمالی می بینید : در یک فاجعه گرفتار خواهید شد.

شما به امریکای شمالی میروید : نتیجه های ناچیز درکارها

امریکای شمالی را ترک می کنید : در موقعیت اجتماعی شما حوادثی رخ خواهد داد.

شما را به آمریکا شمالی تبعید می کنند : پیشرفت .

قبلیآمرزیده
بعدیآموزش