چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

آموزش

آنلی بیتون می گوید:

اگر دیدید در حال آموزش دادن هستید، علامت آن است که یک موقعیت بسیار خوب در زندگى نصیب شما خواهد شد. اگر خود را در حال آموزش دیدن ببینید، دلیل آن بود که با دوستان خوش برخورد و بسیار شوخ طبع رفت و آمد خواهید داشت.

قبلیآمریکای شمالی
بعدیآمونیاک