یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آمپول

مولف می گوید:

آمپول زدن ورفتن جهت زدن آمپول ترس و بیم از خطرات پیش رو

اگر آمپول زده و برمی گشت مفارقت یافتن از ترس وبیم

چنین ترسی و بیمی در مقیاس خفیف می باشد.

قبلیآمبولانس
بعدیآمرزیده