سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آهنگر

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آهنگر در خواب، علامت آن است که در آینده‏اى نزدیک مسؤولیت‏هاى بسیار بزرگ و سنگینى را بر دوش شما خواهند گذاشت.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب کوره آهنگری : عشق شما نا پایدار است .

یک آهنگر در حال کار : ناکامی و مشکلات عشقی

جرقه های یک کوره آهنگری : مشاجره های سخت عشقی

شما آهنگر هستید : به پول احتیاج پیدا می کنید

با یک آهنگر صحبت می کنید : مردم به شما اعتماد ندارند .

یک آهنگر نعل اسب می سازد : موانع بسیاری بر سر راهتان خواهد بود .

http://tabir.persiangig.com

قبلیآهو
بعدیآیت الکرسی