یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آهک

اگر بیند که با آهک کار می کند دلالت بر خبر بد دارد.
اگر بیند که موی خود را به آهک آغشته کرده دلالت بر توانگر شدن است.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

آهک در خواب بر سه وجه بود.

اول: خبر بد،

دوم: سخنهای زشت ناخوش،

سوم: کارهای دشوار.

و تعمیروساخت بنا با آهک تعبیر خوبی ندارد

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی بیند که با آهک، موی از تن بسترد، دلیل که اگر مال دارد، به قدر آن موی که بسترده بود، او را مال حاصل گردد و اگر غمگین بود از غم فرج یابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آهک کردن در خواب، توانگر را زیادی مال و درویش را گذاردن وام و کارفران را نشان مسلمانی باشد.

لیلا برایت می گوید:

اگر خود را در حال پختن آهک دیدید، معنى آن این است که باید براى داشتن زندگى بهتر تلاش زیادى از خود نشان دهید. اگر خود را در کوره‏ى آهک‏پزى دیدید، علامت آن است که عمرى طولانى و بسیار پر ارزش خواهید داشت.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آهک در خواب، دلالت بر آن دارد که بعد از مدت‏ها سختى و مرارت در زندگى، به سوى سعادت و خوشبختى گام خواهید برداشت.

در سر زمین رویاها آمده:

یک کپه آهک : شانسهای کوچکی در آینده نصیبتان می شود .

آهک می خرید : در کارهایتان ترقی خواهید کرد.

با آهک کار می کنید : شما را از نظر احساسات مورد آزمایش قرار می دهند .

در ساختن چیزی آهک بکار می برید : مراقب دشمن باشید .

http://tabir.persiangig.com

قبلیآه و ناله
بعدیآهن