یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آویزان کردن

در سر زمین رویاها آمده:

چیزی را آویزان می کنید : بیماری

لباسها را آویزان می کنید : بیشتر خودتان را کنترل کنید .

لباسهای بچه ها را آویزان می کنید : مراقب رقیب باشید.

لباسهای میهمانها را آویزان می کنید : تغییراتی در اطراف شما رخ خواهد داد.

قبلیآواز
بعدیآویشن