سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

آژیر

اگر صدای آژیر بشنود دلالت بر ترس و بیم است.

لوک اویتنهاو می گوید :

آژیر : خطر خبرهایی خوب خواهید شنید

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانه آن است که بر سر تصاحب چیزی ، با کسی کشمکش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد.

اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که از همسر خود جدا خواهد شد.

لیلا برایت می گوید:

دیدن آژیر خطر، به معنى غم، غصه و بیچارگى مى‏باشد.

قبلیآزمایشگاه
بعدیآسانسور