چهارشنبه ، ۸ تیر ۱۴۰۱

آگهی درگذشت

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید مشغول نوشتن آگهی فوت هستید ، نشانه آن است که وظایف دشواری بر شانه شما گذاشته خواهدشد.

2ـ اگر خواب ببینید مشغول خواندن آگهی درگذشت کسی هستید ، علامت آن است که بزودی از شنیدن خبری پریشان خواهید شد.

قبلیآگهی
بعدیآلات موسیقی